• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) ณ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) ได้ตรวจติดตามการดาเนินงานขององค์การสวนสัตว์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์ (นายสัญชัย จุลมนต์) รองผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์ (นายวิศิษฏ์ วิชาศิลป์) และ (นายประยุทธ นาวาเจริญ) ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯทราบ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานแก่องค์การสวนสัตว์ เพื่อให้พร้อมจะเป็นผู้นาด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน ได้ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์ และชื่นชมในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร