• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม (กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่) เพื่อเสนอแนะวิธีการและรูปแบบในการออกแบบให้สวนสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร