• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๒ หลัง

สวนสัตว์ขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบ้าน พักพนักงาน สวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมีราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๐,๕๖๙.๓๓.-บาท(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๔๕๕๖๓๔๑ และหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๔๐๕๙ หรือทางเว็บไซต์สวนสัตว์ขอนแก่น(www.khonkaenzoo.com) เว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ (www.zoothailand.org)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร