• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาโครงการระบบรักษาควมปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ Information Security Management System (ISMS) จำนวน ๑ ระบบ ง บประมาณ ๔,๗๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)......

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร