• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีประกวดราคา

สวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิีธีประกวดราคา ราคากลางเป็นเงิน 3,209,150.00 บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ขอเชิญผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ สวนสัตว์ดุสิต ในระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusitzoo.org หรือ โทรศัพท์ 0-2281-2000 ต่อ 137,138 ในวันแลเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร