• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว5,500,000.-บาท   (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 5,498,859.75 บาท    (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร