• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 20 หลังคา ครั้งที่ 2

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ๒๐ หลังคาเรือน โครงการคชอาณาจักร ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าภูดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณ ๘ ,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และมีราคากลางงานก่อสร้าง ๘,๑๕๐,๔๗๘.๓๖ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร