• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรือง ประกาศาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักด้านเชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์สงขลา เรือง ประกาศาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักด้านเชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย  สวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักด้านเชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานจ้างดังกล่าวโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ผู้สนใจติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ  สวนสัตว์สงขลา ที่อยู่ ๑๘๙  หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์              ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
โทรสาร               ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
เว็บไซด์ www.zoothailand.org,
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร