• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์(ระยะที่2)

องค์การสวนสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ”มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๑๗,๒๗๗,๑๐๐.-บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร