• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ห้องเรียนธรรมชาติและขยายห้องสุขา-ห้องอาบน้ำพร้อมระบบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ห้องเรียนธรรมชาติและขยายห้องสุขา-ห้องอาบน้ำพร้อมระบบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สวนสัตว์สงขลา

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของสวนสัตว์สงขลา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.zoothailand.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวัน และเวลาราชการ เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์สงขลา จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร