• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทที่ กล้วยน้ำว้า จำนวน ๒ รายการ ราคารวม ,๑๕๕,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

. ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด จำนวน ๒๑ รายการ ราคารวม ๑,๖๑๒,๒๗๖.-บาท(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

. ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จำนวน ๙ รายการ ราคารวม ๒,๑๓๗,๘๖๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง, วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๒๔ รายการ ราคารวม ๖๕๓,๑๗๐.-บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

. ประเภทที่ ๕ หญ้าสด จำนวน ๑ รายการ ราคารวม ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของสวนสัตว์สงขลา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.zoothailand.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ในวัน และเวลาราชการ เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์สงขลา จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร