• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

องค์การสวนสัตว์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลำลองภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการคชอาณาจักร ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าภูดิน  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมีราคากลางงานก่อสร้าง 3,647,692.29 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)โดยวิธีประกวดราคา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร