• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พฤติกรรมช้างโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

องค์การสวนสัตว์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาพฤติกรรมช้างภายในโครงการคชอาณาจักร  ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าภูดิน  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 7,600,000.-บาท (เจ็ดลานหกแสนบาทถ้วน) และมีราคากลาง  งานก่อสร้าง 7,675,711.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร