• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

องค์การสวนสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง โครงการคชอาณาจักร  ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าภูดิน  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณ 2,000,000.-บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) และมีราคากลางงานก่อสร้าง 2,168,534.99 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีประกวดราคามีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร