• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา ๖ จุด ปรับปรุงเส้นทางชมสัตว์และส่วนบริการสำหรับผู้สูงอายุ - คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขา ๖ จุด ปรับปรุงเส้นทางชมสัตว์และส่วนบริการสำหรับผู้สูงอายุ - คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------------------------------------------------


ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงห้องสุขา ๖ จุด ปรับปรุงเส้นทางชมสัตว์และส่วนบริการสำหรับผู้สูงอายุ-คนพิการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๘,๒๐๐.-บาท (เงินเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นพันสองร้อยบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร