• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 3 เนื้อสดต่างๆ ไข่ไก่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 3 เนื้อสดต่างๆ ไข่ไก่ (ครั้งที่ 3) เนื้อสดต่างๆ และไข่ไก่ ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ประเภท ได้แก่ อาหารสัตว์ประเภทที่ 3 เนื้อสดต่างๆ และไข่ไก่ จำนวน 5,293,540.- บาท

         ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารการประกวดราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-221179 ต่อ 136 www.gprocurement.go.th , เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org  และเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร