• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสดต่างๆ และไข่ไก่ (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์เชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสดต่างๆและไข่ไก่ (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน  ๑ ประเภท  ได้แก่ อาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ เนื้อสดต่างๆ และไข่ไก่ จำนวน ๕,๒๙๓,๕๔๐.- บาท
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารการประกวด ราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่    ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๒-๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๖ ในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th ,เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร