• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วสวนสัตว์ด้านถนนอู่ทองและสวนจิตร ภายในสวนสัตว์ดุสิต

ร่าง

เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วสวนสัตว์ด้านถนนอู่ทองและสวนจิตร ภายในสวนสัตว์ดุสิต

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สวนสัตว์ดุสิต

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

......................................................

สวนสัตว์ดุสิต ซี่ง ประกวดราคาจางปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ในสวนสัตว์ดุสิต ดานประตูอู่ทองและเนินเขาดิน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สวนสัตว์ดุสิต

เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร