• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า : เรื่องการสำรวจและอนุรักษ์ค้างคาว ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 55 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

องค์การสหประชาชาติ (UN) ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ((The United Nations Decade on Biodiversity 2011 - 2020) และ The World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) หรือสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก ได้รณรงค์ให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปีแห่งการอนุรักษ์ค้างคาว (Year of the Bat 2011 - 2012) ซึ่งสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทั้งห้าแห่ง ซึ่งได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์สงขลา เป็นสมาชิกของ WAZA ด้วย

องค์การสวนสัตว์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของค้างคาวที่มีต่อระบบนิเวศ เนื่องจากค้างคาวเป็นสัตว์ที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช อีกทั้งยังช่วยผสมเกสรดอกไม้ และแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เป็นตัวช่วยปลูกป่าในพื้นที่เป็นเป็นป่าเสื่อมโทรม ดังนั้น ค้างคาวจึงเป็นสัตว์สำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ในการนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ ตระหนักถึงความสำคัญของค้างคาวและช่วยกันอนุรักษ์ค้างคาว โดยงานจะจัดขึ้นที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร