• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การอบรม One Health ระบาดวิทยา ระดับอำเภอและจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่หลายชนิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส และโรคไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทีมระบาดวิทยาร่วมกันระหว่างหน่วยงานสุขภาพคน ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ภายใต้หลักการสุขภาพองค์รวมแบบ One Health การอบรมทีมระบาดวิทยา One Health ระดับอำเภอและจังหวัด ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา โดยการอบรมนั้นประกอบไปด้วยการเสริมสร้างทักษะทั้งทางวิชาการและการทำงาน ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ และการทำงานประสานหน่วยงานในระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทั้งด้านการเฝ้าระวัง และการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร