• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์  จำนวน  5  ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สวนสัตว์นครราชสีมา  สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ อาหารสัตว์ จำนวน  5  ประเภท  ประจำปี  2557 ตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือน กันยายน 2557 ราคากลาง 13,023,387.61  บาท (สิบสามล้านสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้

1.  ประเภทที่  1   กล้วยน้ำว้า จำนวน   1   รายการ  วงเงิน 2,057,000.00บาท

2.  ประเภทที่  2   ผักและผลไม้ จำนวน  32  รายการ  วงเงิน 2,867,660.20บาท

3.  ประเภทที่  3   เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  จำนวน  15  รายการ  วงเงิน 3,098,403.25บาท

4.  ประเภทที่  4   อาหารแห้งหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารแห้งสำเร็จรูป จำนวน  33  รายการ  วงเงิน 1,781,724.16บาท

5.  ประเภทที่ 5    หญ้าสด จำนวน  1  รายการ   วงเงิน 3,218,600.00 บาท

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร