• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ ๒

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

**********************************

 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ ๒ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรืออาคารแสดงสัตว์ใต้น้ำในสัญญาเดียวกัน ประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลา ๑๐ ปี (สิบปี) นับถึงวันประกาศประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเชื่อถือ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๑๐ เงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๗ (ดังเอกสารแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ................. น. โดยพร้อมกัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ห้องประชุมบาหลี)

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ................ น. ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่มกราคม ๒๕๕๗

 

กำหนดเข้าเสนอราคาในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ลงทะเบียนเวลา ................น. ทดสอบระบบ เวลา ................. น. และเสนอราคา เวลา ................... น.

 

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ............... บาท (เงิน...........บาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง วันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ................. น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๐๓๘) ๓๑๘๔๔๔, โทรสาร (๐๓๘) ๓๑๘๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ได้ที่เว็บของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th, เว็บไซด์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซด์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวwww.kkopenzoo.com เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ โดยวันที่ซื้อแบบจะต้องนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงพร้อมสัญญามาแสดงด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

 

 

(นายสุริยา แสงพงค์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ภัคจิรา พิมพ์/ทาน

ตรวจ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร