• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถพร้อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถพร้อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

*************************

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างลานจอดรถพร้อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๘๕,๕๐๐.-บาท (เงินเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อยมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. เงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่๑๖/๒๕๕๖ (ดังเอกสารแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ………………….. พ.ศ. ………. เวลา ………....... ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ห้องประชุมบาหลี)

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ...................พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ................................. ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ .........................พ.ศ.......................

กำหนดเข้าเสนอราคาในวันที่ .........................พ.ศ.............ลงทะเบียนเวลา ..................น. ทดสอบระบบ เวลา ............................ น. เสนอราคาเวลา............................. น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ....................บาท (เงิน...............บาท) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง วันที่ ...........พ.ศ........ ตั้งแต่เวลา .........น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๐๓๘) ๓๑๘๔๔๔, โทรสาร (๐๓๘) ๓๑๘๔๐๐ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ได้ที่เว็บของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th, เว็บไซด์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซด์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว www.kkopenzoo.com เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ โดยวันที่ซื้อแบบจะต้องนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงพร้อมสัญญามาแสดงด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ......................พุทธศักราช ............................

 

 

 

(นายสุริยา แสงพงค์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

จันยา พิมพ์/ทาน

ตรวจ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร