• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการ“อบรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ” ในหัวข้อ “การพัฒนาคน คนเก่ง คนดี คนมีเสน่ห์

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาธุรกิจดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้างโครงการ“อบรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ” ในหัวข้อ “การพัฒนาคน คนเก่ง คนดี คนมีเสน่ห์”

 

ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยหวังผลในการนำมาซึ่งความถี่ในการมาใช้บริการของทุกสวนสัตว์ และเป็นไปตามกระบวนการของ ISO: 9001-2008 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.

- เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นและประยุกต์ใช้ได้จริง

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์อย่างต่อเนื่อง

- เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสำพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขององค์การสวนสัตว์และผู้ใช้บริการ

- เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร