• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

บทความและคำขวัญ รณรงค์ความโปร่งใสในรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจมั่นคง ดำรงความโปร่งใส

สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา"

 

ผลการจัดประกวดบทความและคำขวัญรณรงค์ความโปร่งใสในรัฐวิสาหกิจ เพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เกิดความโปร่งใส และได้ผลการประกวดบทความและคำขัวญดังนี้

บทความและคำขวัญ

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
File คำอธิบาย File size
ผลงานประเภทบทความ ผลงานประเภทบทความ 183 Kb
ผลงานประเภทคำขวัญ ผลงานประเภทคำขวัญ 25 Kb

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร