• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

คำอธิบายตราสัญลักษณ์ปีป่าไม้สากล

คำอธิบายตราสัญลักษณ์ปีป่าไม้สากล
มุมมอง ๓๖๐ องศา : ป่าไม้เป็นแหล่งคุ้มครองป้องกัน
ภัยให้กับมนุษย์ และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์
มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหาร 
ยารักษาโรค และน้ำสะอาด และมีบทบาทสำคัญ
ในการรักษาความสมดุลของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีส่วนร่วมในการสื่อความหมาย
ว่าป่าไม้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์กว่า ๗ พันล้านคนทั่วโลก

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร