• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง (Orangutan) ๑ รายการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง (Orangutan) ๑ รายการ

ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

**********************************

 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการพัฒนาส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง (Orangutan) ๑ รายการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐-บาท (เงินสี่ล้านบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ -บาท และผลงานดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเชื่อถือ

๗. เงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /๒๕๕๗ (ดังเอกสารแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

เงื่อนไขและคุณสมบัติคู่สัญญา

๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒ / ๓. คู่สัญญา...

 

๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ................. น. โดยพร้อมกัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ห้องประชุมบาหลี)

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ................ น. ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่มกราคม ๒๕๕๗

 

กำหนดเข้าเสนอราคาในวันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ลงทะเบียนเวลา ................น. ทดสอบระบบ เวลา ................. น. และเสนอราคา เวลา ................... น.

 

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ............... บาท (เงิน...........บาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง วันที่ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ................. น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๐๓๘) ๓๑๘๔๔๔, โทรสาร (๐๓๘) ๓๑๘๔๐๐ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ได้ที่เว็บของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th, เว็บไซด์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซด์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวwww.kkopenzoo.com เงินที่ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะไม่คืนให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ โดยวันที่ซื้อแบบจะต้องนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงพร้อมสัญญามาแสดงด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

 

 

(นายสุริยา แสงพงค์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร