• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสอบราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา.

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

 

เรื่อง เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสอบราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา

จำนวน 182 ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2556

ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่  2

ด้วย สวนสัตว์นครราชสีมา  มีความประสงค์จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม

สอบราคาราคาการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา  จำนวน  182  ห้อง  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2557  รวมระยะเวลา  8   เดือน วงเงิน  640,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม ตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร