• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ประเภท วงเงิน ๑๕,๗๘๔,๖๐๐.- บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ - ๑๓๖ ในวัน และเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org , เว็บไซด์สวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com/หรือเว็บไซด์กรงบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร