• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างบำรุงสถานที่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงสถานที่

ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

................................

 

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง บำรุงสถานที่ ภายในสวนสัตว์เปิด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ราคากลางของงานจ้างบำรุงสถานที่ ในสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.-บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง

๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้นบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศผลสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์

๖.เงื่อนไขเอกสารการสอบราคาจ้างบำรุงสถานที่ด้วยการสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗

(ดังเอกสารแนบ) เป็นส่วนหนึ่งของการสอบราคาจ้างบำรุงสถานที่ด้วยวิธีการสอบราคาครั้งนี้

 

กำหนดดูสาถนที่ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบาหลี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลาเวลา ๑๑.๐๐น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร