• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์วิจัยดีเด่น

องค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์วิจัยดีเด่น เรื่อง ความสำเร็จในการปฏิสนธิภายนอกร่างกายและการย้ายฝากตัวอ่อนในละมั่งพม่า ในงานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 วันที่ 21-22 เม.ย. 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสำเร็จครั้งแรกของการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย และการย้ายฝากตัวอ่อนในละมั่งพม่า

อัมพิกา ทองภักดี1 เดบร้า เบอร์ก2 ธีรวัฒน์ ธาราศานิษ3 สิทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช4 วัลยา ทิพย์กันทา1 วิศิษฐ์ อาศัยธรรมกุล1 ชัยณรงค์ ปั้นคง1 สกนธ์ น้อยมูล1 ดารกา ทองไทยนันท์1 สุเมธ กมลนรนาถ1 ปีแอร์ คอมิซอลิ5 และ บริพัตร ศิริอรุณรัตน์1

1 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย

2 สถาบันวิจัยทางการเกษตร นิวซีแลนด์

3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

5 สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

บทคัดย่อ

การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (ไอวีเอฟ) เป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในมนุษย์และสัตว์ และได้นำมาใช้ในการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ช่วยผลิตลูกสัตว์จากโอโอไซต์และตัวอสุจิแช่แข็งจากสัตว์ที่เพิ่งตาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ 1) การพัฒนาของตัวอ่อนละมั่ง (Rucervus eldii thamin) ที่ผลิตด้วยวิธีไอวีเอฟ และ 2) ความสำเร็จของการตั้งท้องภายหลังการย้ายฝากตัวอ่อน เก็บโอโอไซต์จากรังไข่ละมั่งเพศเมียที่ได้รับการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน เลี้ยงโอโอไซต์ให้เจริญถึงระยะพร้อมปฏิสนธิก่อนการเลี้ยงร่วมกับตัวอสุจิเป็นเวลา 20 ชั่วโมง ตัวอ่อนละมั่งสามารถพัฒนาสู่ระยะคลีเวจ (2-4 เซลล์) โมรูลาและ บลาสโตซีส ในชั่วโมงที่ 36 144 และ 192 ภายหลังการปฏิสนธิ ตามลำดับ สำหรับการย้ายฝากตัวอ่อน ย้ายฝากตัวอ่อนระยะคลีเวจเข้าสู่ท่อนำไข่ของตัวรับ ผลการทดลองพบว่าละมั่งแม่รับจำนวนสองในสามตัว (66.7%) ตั้งท้อง แต่คลอดลูกตายก่อนกำหนดจากสาเหตุการสำลักน้ำคร่ำ (อายุการตั้งท้อง 7 เดือน 2 สัปดาห์) การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตตัวอ่อนละมั่งเจริญจนถึงระยะบลาสโตซีส และแม่ตัวรับตั้งท้อง

 

คำสำคัญ: การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย การย้ายฝากตัวอ่อน ละมั่ง

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
File คำอธิบาย File size
PosterED.pdf   350 Kb
 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร