• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน  ๑๙  ผลงาน  ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  รวม  ๘  สาขาวิชาการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ในครั้งนี้นักวิจัยจาก องค์การสวนสัตว์ ได้รับรางวัลระดับดีในผลงานวิจัย
เรื่อง  “ความสำเร็จในการผสมเทียมหมีแพนด้ายักษ์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประเทศไทย”
(Successful of Artificial Insemination in Giant Panda at Chiangmai Zoo Thailand)
โดย    ๑.นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
๒.นายสัตวแพทย์สุเมธ   กมลนรนาถ
๓.นายสัตวแพทย์วันชัย   ตันวัฒนะ
๔.นายประเสริฐศักดิ์   บุญตระกูลพูนทวี
๕.สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์  นิ่มตระกูล
๖.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา   ทองภักดี
๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา   ทิพย์กันทา
๘.นายกรชัย   กรแก้วรัตน์
๙.นางรัชนีวรรณ   ปัญญาทอง
๑๐.สัตวแพทย์หญิงขวัญเรือน   ดวงสอาด
๑๑.นายสัตวแพทย์ชวิน   ไชยสงคราม
๑๒.นายสัตวแพทย์เทวราช   เวชมนัส

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร