• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๓

ขอแสดงความยินดีกับองค์การสวนสัตว์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี        

          เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้พิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล  และมีมติอนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย  ประจำปี ๒๕๕๓  จำนวน  ๑๙  ผลงาน  ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  รวม  ๘  สาขาวิชาการ  ซึ่งองค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลระดับดีในผลงานวิจัย
           เรื่อง  “ความสำเร็จในการผสมเทียมหมีแพนด้ายักษ์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประเทศไทย”
                   (Successful of Artificial Insemination in Giant Panda at Chiangmai Zoo Thailand)
                       โดย    ๑.นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
                                ๒.นายสัตวแพทย์สุเมธ   กมลนรนาถ
                                ๓.นายสัตวแพทย์วันชัย   ตันวัฒนะ
                                ๔.นายประเสริฐศักดิ์   บุญตระกูลพูนทวี
                                ๕.สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์  นิ่มตระกูล
                                ๖.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา   ทองภักดี
                                ๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา   ทิพย์กันทา
                                ๘.นายกรชัย   กรแก้วรัตน์
                                ๙.นางรัชนีวรรณ   ปัญญาทอง
                                ๑๐.สัตวแพทย์หญิงขวัญเรือน   ดวงสอาด
                                ๑๑.นายสัตวแพทย์ชวิน   ไชยสงคราม
                                ๑๒.นายสัตวแพทย์เทวราช   เวชมนัส

 

 

           เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เปิดการแถลงข่าว เรื่อง “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์  (ปริญญาเอก)  ประจำปี  ๒๕๕๓” โดยองค์การสวนสัตว์ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร