• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

รากฐานมั่นคง ประเทศชาติมั่งคั่ง

          คงไม่มีใครปฏิเสธว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในตลาดโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ขับเคี่ยวรุนแรงทำให้แต่ละประเทศต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          “อู่ข้าว อู่น้ำ” “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” นิยามสั้นๆ ที่หมายถึงประเทศไทยนี้ กำลังถูกท้าทายด้วยการพัฒนาดังกล่าว กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกคุกคามด้วยระบอบทุนสมัยใหม่ พืชพรรณบางชนิดอาจสูญพันธุ์ในไม่ช้า สัตว์ป่าขาดแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย ชาวบ้านขาดแหล่งทำกินที่เหมาะสม เพื่อรักษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ฯลฯ จะร่วมมือกันสร้างความแข็งแกร่งทางทรัพยากรแก่ลูกหลานไทยในอนาคต ด้วยเหตุที่กล่าวมา สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และติดตามการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานดังกล่าวและเอกชน

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
File คำอธิบาย File size
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553 สพภ. 1129 Kb

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร