• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่ และจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงิน ๖๘๔,๗๕๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และสอบราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงิน ๘๔๙,๒๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร