• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคางานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณค่ายพักแรม ฝ่ายการศึกษา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคางานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมบริเวณค่ายพักแรม ฝ่ายการศึกษา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

 

สวนสัตว์นครราชสีมา    สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์      มีความประสงค์จะสอบราคางานปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณค่ายพักแรม  ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา วงเงินทั้งสิ้น 223,050.-บาท(สองแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร