• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกรงเพาะเลี้ยงชะมดเพื่อเก็บไข ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกรงเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเพื่อเก็บไขภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วงเงิน ๓๑๕,๗๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร