• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมจุดจำหน่ายบัตรและบูธจำหน่ายบัตรภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

เรื่อง  สอบราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมจุดจำหน่ายบัตรและบูธจำหน่ายบัตรภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมจุดจำหน่ายบัตรและบูธจำหน่ายบัตร  ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน

1 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา วงเงินทั้งสิ้น 500,133.-บาท(ห้าแสนหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร