• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครือง Server ระบบบญชี จานวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การสวนสตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรือง    สอบราคาจัดซื้อเครือง Server ระบบบญชี จานวน ๑ เครื่อง 
 
   องค์การสวนสตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจดซื้อเครือง Server ระบบบญชี  จานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์จดเก็บขู้อมูล SAN Disk Storage เพื่อรับรองการติดต้งระบบบญชี POSO ทีใช้งานร่วมกันทุกสวนสัตว์ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร