• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

เรื่อง  สอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556

 

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2556  ราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,660,780.-บาท(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

- กำหนดยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาผลของผู้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  29  สิงหาคม  2556  เวลา 10.๐๐ น. – 11.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมอาคารสำนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา  และประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา   ในวันที่ 29  สิงหาคม  2556  เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป

- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบงานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   จำนวน 1 รายการ  ประจำปี  2556    ระหว่างวันที่  8-22 สิงหาคม  2556   ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. – 15.30 น. ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดที่ www.zoothailand.org และ  www.gprocurement.go.th

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร