• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

กิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาส "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010" ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 9-10 กรกฎาคม 2553

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน กิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาส "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010" ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี เพื่อเป็นการ รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้ง พืชและสัตว์นานาชนิดบนโลก พร้อมประกาศเปิดตัว 20 พันธุ์สัตว์ 10 พันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นตัวแทนของการดำเนินงานจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก หลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผ่านแผนปรองดองแห่งชาติ ตั้งเป้า 3 ปี มุ่งสร้างความตระหนัก หยุดการคุกครามความหลากหลายทางชีวภาพในไทย

กิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาส "ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนพื้นโลก ตลอดจน เพื่อเป็นการร่วมฉลอง สู่เป้าหมายปี ค.ศ. 2010 พร้อมนานาประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เพราะทุกคน คือ ส่วนหนึ่งของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วทางกระทรวงฯยังจัดให้มีการปลูกต้นไม้ตาม โครงการGreen Wave ที่มีวัตถุเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการส่งเสริมสร้างความตระหนักของ สาธารณชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กล้าไม้เศรษฐกิจหรือไม้อนุรักษ์หรือพันธุ์ไม้ตามความเหมาะสมในท้องถิ่นและ ยังเป็นการเตรียมตัวต้อนรับปีพ.ศ.2554 ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งป่าไม้อีกด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร