• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2553 (World Environment Day)  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและตื่นตัวเรื่องความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที่ มีต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด: Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก

องค์การสวนสัตว์ได้ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนและ ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยการเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีตาม ธรรมชาติและ เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ การเก็บรักษาพันธุกรรม การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ เช่น เชื้อราในกบ รวมถึงการปล่อยละมั่งและ นกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติ ถือว่าองค์การสวนสัตว์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัยทางด้านสัตว์ป่าให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์มากแก่เยาวชนและ นักศึกษาในเรื่องการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ นิเวศน์ของสัตว์ป่า ครูและ อาจารย์จากโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยต่างๆก็มีความ สนใจในการร่วมกิจกรรมกับทางองค์การสวนสัตว์ในโอกาสต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร