• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ-ร่าง-TOR และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเริ่มจัดหาพัสดุ

องค์การสวนสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน เพื่อใช้งานที่สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้าน     บาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร