• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา สอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สวนสัตว์นครราชสีมา  สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์    มีความประสงค์จะสอบราคางานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปี ๒๕๕๖  ราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,719,727.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบงานบำรุง ดูแล รักษาระบบบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   จำนวน 1 รายการ  ประจำปี ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่  5-19  มิถุนายน  2556   ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. – ๑5.30 น. ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดที่ www.zoothailand.org และ  www.gprocurement.go.th

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร