• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 3 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สวนสัตว์นครราชสีมา  สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ อาหารสัตว์  จำนวน  3   ประเภท   ประจำปี  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๖  ราคากลาง 3,020,066.45  บาท (สามล้านสองหมื่นหกสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้ออาหารสัตว์  จำนวน 3 ประเภท ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 5 – 7  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. – ๑5.3๐ น. ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดที่ www.zoothailand.org   และ  www.gprocurement.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร