• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานแถลงข่าว ความสำเร็จในการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ความสำเร็จในการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตว์แพทยศาตร์ และคณะวนศาสตร์ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำความร่วมมือในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ขณะนี้ ทางโครงการฯ ได้ประสบความสำเร็จในการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยละมั่งได้คลอดออกมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2553 ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

         ในวันศุกร์ที่  26 มีนาคม 2553 กำหนดการพิธีแถลงข่าว “ความสำเร็จของการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย” ณ ห้อง 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พิธีเปิดงานแถลงข่าวเวลา 10.30 น. โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ผอ.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ได้กล่าวในเรื่อง สวนสัตว์ไทยและการทำงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

         เวลา 10.50 น. มีการกล่าวสรุปความสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ  1.ความสำเร็จของการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 2.ความคืบหน้าของการปล่อยละมั่งและเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติ 3.ความก้าวหน้าของโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสรุปผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินงานด้านสัตว์ป่าควบคู่กับการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         หลังจากนั้นเวลา 11.20 น. มีชมลูกละมั่งตัวแรกที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งในประเทศไทย และดูงานความคืบหน้าของการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ณ อาคารคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า

 

 คลิ๊กชมภาพ ความสำเร็จในการผสมเทียมละมั่งด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร