• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR และประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างwelcome center ภายในอุทยานอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารต้อนรับ welcome center จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยได้นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารต้อนรับ welcome center จำนวน 1 โครงการ ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และ เว็บไซต์อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดรธานี www.khaosuankwangzoo.com โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร