• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

จ้างออกแบบอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ ครั้งที่๒

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะจ้างผู้ออกแบบอาคารธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าแห่งชาติภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี งบประมาณค่าออกแบบ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐เมษายน – ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่                                       สำนักการเงินและทรัพย์สิน  ฝ่ายพัสดุ  อาคารสำนักงานองค์การ  สวนสัตว์  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๒๐๒๗๑๑๑ – ๓ ต่อ ๑๔๒ , ๑๔๖ และ๑๔๘ ในวันและเวลาราชการ  หรือ www.zoothailand.org. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร