• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกันซาวันน่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เร่อื ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟรกิ ันซาวันน่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขยี ว
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
**********************************
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกันซาวัน
น่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินแปด
ล้านบาทถ้วน)
ผู้มสี ทิ ธเิ สนอราคาจะต้องมคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตอ้ งเป็นผมู้ อี าชพี รับจา้ งงานท่ปี ระกวดราคาจา้ งดว้ ยวธิ ีการทาง
เล็กทรอนิกส 
๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแ้ จง้ เวยี นชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขนึ้ ศาลไทยเวน้ แตรั่ฐบาลของผเู้ สนอราคาไดม้ คี ำสั่งใหส้ ละสทิ ธ์แิ ละความคมุ้ กันเชน่ วา่ นนั้
๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวน
สัตว์เปิดเขาเขียว
๖ ผู้ประสงคจ์ ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยี วกันกับงานที่
จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และผลงาน
ดังกลา่ วขา้ งตน้ ตอ้ งเป็นคสูั่ญญาโดยตรงกับสว่ นราชการหรือหนว่ ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบรหิ ารสว่ นทอ้ งถ่นิ รัฐวสิ าหกจิ หรือหนว่ ยงานเอกชนท่สี วนสัตวเ์ ปิดเขาเขยี วเชื่อถือ
๗ เงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจา้ งกอ่ สรา้ งดว้ ยระบบอเิ ล็กทรอนิกส์ เลขท่๑ี ๘/
๒๕๕๖ (ดังเอกสารแนบ) เป็นสว่ นหน่งึ ของการประกวดราคาจา้ งกอ่ สรา้ งดว้ ยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส ์ ครั้งนี้
๒ / ๘. คู่สัญญา...
-๒-
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจา่ ยเงนิ แตล่ ะครั้งซ่งึ ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคสูั่ญญาอาจจา่ ยเป็นเงินสดก็ได 
กำหนดรับฟังคำชแี้ จงและดูสถานท่กี อ่ สรา้ ง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ห้องประชุมบาหลี)
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจา้ งดว้ ยวธิ กี ารทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ไดรั้บการคัดเลือกใหเ้ ขา้ เสนอราคา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
กำหนดเขา้ เสนอราคาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ลงทะเบยี นเวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ทดสอบระบบ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. และเสนอราคา เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๑๕ น.
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าพันบาท
ถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๐๓๘) ๓๑๘๔๔๔, โทรสาร (๐๓๘)
๓๑๘ ๔๐ ๐ ใ น วั น แ ล ะ เ ว ล า ร า ช ก า ร ห รื อ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ข อ ง ก ร ม บัญชี ก ล า ง
www.gprocurement.go.th, เว็บไซด์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และเว็บไซด์สวนสัตว์เปิด
เขาเขยี ว www.kkopenzoo.com เงนิ ท่ซี ือ้ เอกสารประกวดราคาดว้ ยวธิ กี ารทางอเิ ล็กทรอนกิ ส ์ สวนสัตว์เปิด
เขาเขยี ว จะไมคื่นใหแ้ กผ่ ซูื้อ้ ไมว่ า่ กรณใี ดๆ โดยวันท่ซี ือ้ แบบจะตอ้ งนำหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงพร้อม
สัญญามาแสดงด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
(นายสุริยา แสงพงค์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ภัคจิรา พิมพ์/ทาน
ตรวจ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร