• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควายภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สวนสัตว์สงขลา  ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th,เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhlazoo.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร